>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Działalność naukowa
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Działalność naukowa

Wysokie Zgromadzenie Ludzi Nauki jest ciałem opiniodawczym Rektora i Dyrektora Uczelni, liczącym od 5 do 15 członków powoływanych i odwoływanych przez Rektora na okres 3 lat, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

Przedmiotem działalności Rady Naukowej jest:

 1. Ocena działalności naukowej pracowników naukowo - dydaktycznych na podstawie złożonych sprawozdań.

 2. Ocena realizacji kolejnych etapów Międzyzakładowego Projektu Badawczego „Wpływ polityki gospodarczej na sytuację społeczno-gospodarczą aglomeracji śląskiej po 1989 roku".

 3. Wytyczanie kierunków rozwoju naukowego:

- współpraca z ośrodkami i instytucjami naukowymi z zagranicy (umowy międzynarodowe),

- realizacja kolejnych etapów prowadzonych badań w ramach Międzyzakładowego Projektu Badawczego,

- podjęcie badań naukowych przez nowo powołane Zespoły Badawcze,

- współpraca naukowa z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - udział w organizowanych przez PTE odczytach, sympozjach naukowych, publikacje,

- organizacja konferencji naukowych,

- publikacje osiągnięć naukowych w wydawnictwie uczelnianym,

- wspieranie aktywności naukowej pracowników i studentów Uczelni.

KATEDRA EKONOMII, ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI 

Do głównych kierunków działalności naukowej Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji można zaliczyć:

 

 • 1. realizację projektów badawczych uczelnianych oraz międzynarodowych,
 • 2. organizację i udział w konferencjach naukowych,
 • 3. publikacje naukowe Pracowników Katedry w wydawnictwie uczelnianym oraz w wydawnictwach innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą.
 • 4. zebrania naukowe Zakładów Katedry,
 • 5. działalność Studenckich Kół Naukowych.

 

Realizacja projektów badawczych:

Aktualnie prowadzony jest Międzyzakładowy Projekt Badawczy:

„Wpływ polityki gospodarczej na sytuację społeczno - gospodarczą Aglomeracji Śląskiej po 1989 roku".

Na kierunku Ekonomia i kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji utworzone zostały Zespoły Badawcze, realizujące tematy szczegółowe, odpowiednio do specyfiki działalności naukowej poszczególnych kierunków.

Wykaz tematów badawczych oraz skład osobowy powołanych zespołów:

 

 

 

 

 

 

ZESPOŁY

TEMAT

 

 

 

 

 

KATEDRA EKONOMII, ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

                                            

NAUKI EKONOMICZNE

 

KIEROWNIK ZESPOŁU:

 Dr Barbara Klimas

 • Prof. zw. dr hab. inż. Jan Stachowicz
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Xenie Łukoszova
 • Doc. dr Ewa Jabłońska-Kośmider
 • Mgr Roman Nagórny

 

Społeczne i gospodarcze uwarunkowania polityki gospodarczej w aglomeracji śląskiej.

 

NAUKI TECHNICZNE

KIEROWNIK ZESPOŁU:

Dr inż. Renata Przywarska

 • Doc. dr Bogusław Pieczyski
 • Dr inż. Rafał Burdzik
 • Dr inż. Elżbieta Janosik
 • Dr inż. Maria Ślęzok
 • Dr inż. Jan Warczek
 • Dr inż. Bronisław Wyżgolik
 • Dr Henryk Jaskólecki
 • Mgr Katarzyna Olesiak
 • Mgr Krystian Tomys

 

Problemy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz transportu w polityce gospodarczej aglomeracji śląskiej.

 

 

 

KATEDRA ADMINISTRACJI

 

NAUKI PRAWNE

KIEROWNIK ZESPOŁU:

Doc. dr Alicja Jochymczyk

 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka
 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc
 • Doc. dr Ewa Jabłońska-Kośmider
 • Dr hab. Radosław Koper
 • Dr Barbara Klimas
 • Dr Gerard Kuźnik
 • Dr Maciej Torz
 • Mgr Tomasz Gzela
 • Mgr Michał Niedopytalski

 

 

 

 

Finansowanie nowych zadań gmin.

 

 

Realizowane projekty finansowane są ze środków własnych Uczelni, a po zakończeniu każdego z przewidzianych etapów realizacji projektu - prace zespołów zostaną opublikowane.

W 2009 roku zawarte zostały cztery umowy międzynarodowe, dotyczące wspólnej realizacji badań naukowych, pomiędzy naszą Uczelnią a Uczelniami i Instytutami  Naukowymi Ukrainy, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii.

 W latach 2010-2011 realizowany był międzynarodowy projekt badawczy polsko-brazylijski.

Partnerzy projektu:
Universidade Federal de Rondonia Brazylia,
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Temat badawczy: Wpływ polityki gospodarczej w zarządzaniu organizacjami w Polsce i Brazylii.

 

Niezależnie od wymienionych projektów badawczych, Pracownicy Katedry biorą udział w realizacji indywidualnych projektów badawczych  lub uczestniczą w projektach realizowanych poza Uczelnią macierzystą.

Udział w konferencjach naukowych:

Katedra Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji organizuje konferencje i sympozja naukowe, wśród których charakter ciągły mają:

 • 1. Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Edukacyjne „Wyzwania polityki gospodarczej i społecznej w Europie na przestrzeni wieków",
 • 2. Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjne „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w procesie pracy",
 • 3. Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska,
 • 4. Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie produkcją"

 

Oprócz wymienionych konferencji, dnia 12. listopada 2009 roku odbyła się konferencja, Seminarium Naukowe: „Klastry i sieci współpracy jako współczesne formy rozwoju regionu", zorganizowane przez Zakład Zarządzanie i Produkcja, pod przewodnictwem Prof. zw. dr hab. inż. Jana Stachowicza oraz Dr inż. Lille Knop.

Sprawozdania z przebiegu poszczególnych konferencji znajdują się w dokumentacji Sekretariatu Nauki.

Ponadto Pracownicy Katedry biorą udział w licznych konferencjach naukowych, organizowanych przez różne ośrodki naukowe na terenie kraju i za granicą.

 

Publikacje naukowe Pracowników

 

Pracownicy Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji publikują artykuły, monografie zarówno w Wydawnictwie Uczelnianym jak i wydawnictwach ogólnokrajowych oraz zagranicznych.

 

KATEDRA ADMINISTRACJI

 

Obecnie realizowane prace badawcze przez pracowników można ująć w następujące grupy:

 - kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego i prawne formy ich realizacji,

 - prawne formy realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej,

 - zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska,

 - kontrola w samorządzie terytorialnym,

 - stosowanie przepisów prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej,

- możliwość bezpośredniego stosowania przepisów prawa wspólnotowego przez organy  administracji podatkowej,

- Narodowa Strategia Spójności - jej znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- wpływ prawa europejskiego na przypisy dotyczące ochrony środowiska.

Prace w tych dziedzinach prowadzone są indywidualnie przez poszczególnych pracowników.

 

Zespół pracowników kierunku Administracja prowadzi badania w ramach ogólnouczelnianego projektu „Wpływ polityki gospodarczej na sytuację społeczno-gospodarczą aglomeracji śląskiej po 1989 roku". Wyniki badań cząstkowych tematów „Aglomeracja Śląska, wpływ prawa europejskiego na funkcjonowanie administracji publicznej" oraz „Aglomeracja Śląska, problemy funkcjonowania administracji samorządowej",  zostały przedstawione na organizowanej konferencji, która odbyła się  21 września 2009 r. w budynku Uczelni.

 

Katedra Administracji  organizuje I Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjne „Aktualne problemy administracji publicznej", które odbędzie się w dniach 21-24 października 2010 roku w Zakopanem. Sympozjum będzie miało charakter cykliczny.

 

Pracownicy Katedry Administracji publikują swoje artykuły, monografie w wydawnictwie uczelnianym oraz w innych wydawnictwach ogólnokrajowych, wydawnictwach regionalnych ośrodków naukowych, czasopismach itp.

W  Katedrze Administracji  ukazują się następujące pozycje Wydawnictwa:

- Acta Bythoniensia

- Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu

 

 

Udział w konferencjach naukowych:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu organizuje konferencje i sympozja naukowe, wśród których charakter ciągły mają:

1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w procesie pracy", która odbyła się 13 kwietnia 2011 roku w Bytomiu pod patronatem Komisji Regionalnej Polityki Społecznej - Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

2. XII Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska nt: „Ochrona środowiska-aspekty naukowe, praktyczne, prawne i edukacyjne", odbyło się 13 maja 2011 roku w Bytomiu.

3.I Międzynarodowa Konferencja: „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym", która odbyła się 12 maja 2010 roku w Bytomiu pod patronatem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

4. IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zarządzanie w pomocy społecznej w aspekcie psychospołecznym, pedagogicznym, medycznym i kulturowym", które odbyło się w dniach 15 - 17 czerwca 2010 roku w Zakopanem pod patronatem Komisji Regionalnej Polityki Społecznej Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
5. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna ICOPNET - „Psychologia i nowe technologie w kształceniu dorosłych", która odbyła się 23-26 czerwca 2010 roku w Zakopanem.

6. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Edukacyjna „Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w administracji", która odbyła się 5 października 2011 roku w Bytomiu.

7. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Edukacyjna „Aktualne problemy administracji publicznej" - "Administracja wobec wyzwań współczesności", która odbyła się 26-28 października 2011 roku w Zakopanem.

8. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjne „Wyzwania polityki gospodarczej i społecznej" nt.:"Tendencje zmian w gospodarczej i społecznej polityce państwa we współczesnym, globalizującym się świecie"Konferencja ta odbyła się 7 listopada 2011 roku w Bytomiu, pod patronatem PTE.

9. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo - Edukacyjne „Społeczeństwo i zdrowie", które odbyło się 23-26 listopada 2010 roku w Zakopanem pod patronatem Komisji Regionalnej Polityki Społecznej - Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Ponadto Pracownicy Uczelni biorą udział w licznych konferencjach naukowych, organizowanych przez różne ośrodki naukowe na terenie kraju i za granicą.

Nasi pracownicy zasiadają w Radach Naukowych, są członkami liczących się w kraju i zagranicą instytucji i organizacji naukowych tj.:

 

 • 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (większość pracowników Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji),
 • 2. Komisja Regionalnej Polityki Społecznej - Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,
 • 3. Akademia Nauk Ekonomicznych Ukrainy,
 • 4. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją,
 • 5. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
 • 6. Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału PAN w Katowicach,
 • 7. Polskie Towarzystwo Chemiczne,
 • 8. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej,
 • 9. Komisja Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Katowickiego Oddziału PAN,
 • 10. Polskie Towarzystwo Akustyki,
 • 11. European Acoustics Association,
 • 12. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
 • 13. Polskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Fotodynamicznej,
 • 14. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji,
 • 15. Polskie Towarzystwo Endokrynologii,
 • 16. Polska Unia Onkologii,
 • 17. Związek Nauczycielstwa Polskiego,
 • 18. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska,
 • 19. Państwowa Komisja ds. Aplikacji Adwokackich,
 • 20. Podkomisja ds. ograniczonych praw rzeczowych oraz prawa spadkowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • 21. Kolegium Odwoławcze w Katowicach.