>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. 2 (2010)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. 2 (2010)

Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"

nr 2/2010 (10)

 

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

 

Spis treści / Contents

 

Od redaktora / From the Editor

 

Mirosław Czapka, Krzysztof Mikołaj

Przesłanki podjęcia przez gminę działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej

Conditions of undertaking economic activity by a commune outside the public utility sphere

Jerzy Hrycaj

Utrzymanie czystości i porządku w gminie jako jej obowiązkowe zadania własne

Maintenance of cleanliness and order in the municipality as its obligatory own task

Gerard Kuźnik

Bankowa obsługa budżetu gminy

Bank service of municipal budget

Marcin Kozalski, Antoni Molenda

W.L.S. Churchilla wizje zjednoczonej Europy w okresie międzywojennym i II wojny światowej

W.L.S. Churchill’s vision of United Europe in the interwar period and the Second World War

Wacław Pluskiewicz

Globalizacja – migracje – tolerancja

Globalization – migration – tolerance

Natalia Gmurkowska, Igor Kaspruk

Doświadczenia z wdrażania programu „Przejrzysta Polska” w Polsce i na Ukrainie

Experience with the implementation of the „Transparent Poland” in Poland and Ukraine

Paweł Łabuz

Czynności operacyjno-rozpoznawcze w systemie bezpieczeństwa

Operational – reconnaissance activities in the security system

Alicja Jochymczyk, Mirosław Czapka

Powołanie na stanowiska komendantów w Państwowej Straży Pożarnej oraz ich kompetencje
w ramach stosunku służbowego

Appointment to the position of the commanders of the State Fire Service and their competences
in the service relationship

Лариса Анатоліїв Янковська, Іван Васильович Лозенко

Kультура особистості в кoмплексі організаційної культури

Personal culture in the complex of organizational culture

Alicja Jochymczyk, Mirosław Czapka, Tomasz Gzela

Różnorodność form opodatkowania przedsiębiorcy jako element polityki państwa
sprzyjający rozwojowi sektora prywatnego

The variety of form of business taxation as part of a state policy favorable
to private sector development

 "ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ 

Wersja drukowana numeru 2/2010 (10) "Zeszytów Prawnicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.