>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Archiwum > Nr 4/2011
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 4/2011

 

„Journal of Economic and Technical Sciences" nr 4 (2011)

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka


Spis treści
Contents


Wprowadzenie
Introduction

Olga Jabłonko
Problem etyki biznesu w gospodarce rynkowej. Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna przedsiębiorstwa
Business ethics issues in free-market system of economy. Social and ecology responsibility of businnes

Ewa Jabłońska-Kośmider, Agnieszka Owczarczyk
Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji śląskiej po 1989 roku
Status of small and medium enterprises in the Silesian agglomeration after 1989

Alicja Jochymczyk, Mirosław Czapka, Krzysztof Janik
Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego - aspekty ekonomiczno-prawne
Polish bituminous coal mining restructuring - economic and legal aspects

Alicja Jochymczyk, Mirosław Czapka, Krzysztof Janik
Restrukturyzacja polskiego hutnictwa - aspekty ekonomiczno-prawne
Polish metallurgy restructuring - economic and legal aspects

Sławomir Kantyka
Przekształcenia własnościowe podmiotów rynku usług zdrowotnych
Ownership transformations of the health care services market's entities

Barbara Klimas
Współczesne uwarunkowania roli państwa w gospodarce
Contemporary trends in the role of the state in economy

Xenie Lukoszová, Zdeněk Čujan
Logistics in provisioning the population with potable water supplies at crisis situations

Marcin Motnyk
Nadzór właścicielski nad podmiotami sektora MSP
The owner supervision under the SMEs sector organizations

Marcin Motnyk
Rola zarządzającego w specjalistycznej placówce służby zdrowia o profilu onkologicznym
Manager work character at the specialistic hospital of oncological profile

Agnieszka Owczarczyk
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument finansowy Unii Europejskiej wspierający zatrudnienie 
i rozwój przedsiębiorczości
European Social Fund as a financial instrument supporting the European Union employment 
and enterprise development

Agnieszka Owczarczyk
Wybrane problemy klasyfikacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie
Selected problems of classification of small and medium-sized enterprises in Poland and the world

Łukasz Piętak
Droga Słowacji do Unii Gospodarczej i Walutowej
Slovakia's way to the Economic and Monetary Union

Łukasz Piętak
Tablica Przepływów Międzygałęziowych Leontiefa - charakterystyka
Leontief inverse table - characteristic

Renata Przywarska
Odnawialne źródła energii - wybrane zagadnienia
Renewable Energy Sources - selected issues

Zbigniew Widera, Izabela Wiercińska
Górnicy - specyficzna grupa zawodowa i społeczna, jako czynnik zarządzania rozwojem lokalnym
Miners - a specific Professional and social group, as element local development management

 

"Journal of Economic and Technical Sciences" NR 4 (2011) CZYTAJ STRESZCZENIE 

Wersja papierowa numeru 4 (2011) "Journal of Economic and Technical Sciences" jest wersją pierwotną.