>> Jesteś w: Strona główna > Biblioteka WSEiA > Regulamin
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Biblioteka WSEiA (zwana dalej Biblioteką) jest biblioteką naukową i pełni jednocześnie funkcję ośrodka informacji naukowej.
2. Biblioteka działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu WSEiA w Bytomiu i ustawy o Bibliotekach.
3. Prawo pełnego korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki posiadają pracownicy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych WSEiA w Bytomiu.
4. Pozostali czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu.
5. Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki na podstawie dowodu osobistego mają pracownicy uczelni, studenci - na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej i indeksu.
6. Czytelnik otrzymuje Kartę Biblioteczną, która jest ważna na cały okres studiów. Koszt karty pokrywa student. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biblioteki.
7. Czytelnicy są zobowiązani zawiadomić Bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i miejsca pracy.
8. Korzystający z Biblioteki są zobowiązani szanować wypożyczone książki.
9. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone książki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia danej pozycji czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą książkę lub zwrócić dwukrotność jej aktualnej ceny.
10. Studenci mogą wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca, lub na okres podany przez bibliotekarza. Nauczyciele akademiccy oraz piszący prace dyplomowe, magisterskie. doktorskie mogą wypożyczyć do 5 książek na okres 1 miesiąca lub wskazany przez bibliotekarza.
11. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu
12. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu wypożyczenia Biblioteka pobiera karę pieniężną w wysokości 20 groszy za I książkę za każdy dzień zwłoki.
13. Zebrane kwoty pieniężne przeznaczane są na wzbogacanie zbiorów bibliotecznych.
14. Biblioteka nie wysyła upomnień do czytelników. Czytelnicy są zobowiązani sami dopilnować zwrotu książek w terminie.
15. W wypadku niewłaściwego zachowanie się bibliotekarz ma prawo: - wyprosić czytelnika z pomieszczeń Biblioteki, - zawiesić czytelnika w prawach użytkownika, - powiadomić władze Uczelni.
16. Kradzież materiałów bibliotecznych, urządzeń i wyposażenia lub ich zniszczenie powoduje bezterminowy zakaz korzystania z wszelkich usług Biblioteki i powiadomienie władz Uczelni oraz poniesienie w całości kosztów naprawy.
17. O zastosowaniu rodzaju sankcji decyduje Kierownik Biblioteki, a w razie jego nieobecności bibliotekarz dyżurny.
18. Czytelnicy otrzymują wypożyczone książki po wypełnieniu rewersów.
19. Zamówienia złożone przez czytelników realizowane są natychmiast, w przypadku dużej ilości zamówień oczekiwanie na książkę może potrwać do 30 minut. Zamówienia złożone na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki będą realizowane w dniu następnym.
20. Nie wypożycza się do domu: - dzieł z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, atlasów itp.), - dzieł wydanych do roku 1946, - czasopism, - pozycji jednoegzemplarzowych, - książek oznaczonych czerwoną folią. 
21. Biblioteka składa się z dwóch integralnych części: czytelni - gdzie można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz wypożyczalni książek.
22. Biblioteka czynna jest od września do lipca (w sierpniu biblioteka jest nieczynna) według harmonogramu, który wywieszony jest na drzwiach biblioteki.
23. Przed otrzymaniem dyplomu lub świadectwa odejścia z uczelni studenci i pracownicy muszą uzyskać zaświadczenie stwierdzające uregulowanie wszelkich zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Uzyskanie takiego zaświadczenia warunkuje wydanie dokumentów.
24. Użytkowników Biblioteki obowiązuje znajomość i stosowanie się do niniejszego Regulaminu.
25. Rozstrzyganie spraw nie objętych Regulaminem oraz spraw spornych należy do kompetencji kierownika Biblioteki.
26. Od decyzji kierownika Biblioteki przysługuje odwołanie do odpowiednich władz Uczelni.

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

1. Komputery służą do przeglądu baz własnych Biblioteki oraz Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej
2. Chęć pracy na komputerze należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza, który wskaże wolne stanowisko.
3. Przy komputerze pracuje jedna osoba.
4. Fakt wystąpienia zakłóceń w działaniu komputera należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
5. Niewłaściwe korzystanie z programów spowoduje zamknięcie użytkownikowi dostępu do sieci.

REGULAMIN CZYTELNI

Ogólne zasady korzystania z księgozbioru podstawowego
1. Czytelnia jest miejscem pracy naukowej. Jej zbiory są mieniem Uczelni.
2. Osoby pragnące korzystać z czytelni pozostawiają w szatni odzież wierzchnią, teczki, torby, parasole itp.
3. W czytelni należy zachować ciszę, czystość i porządek.
4. Liczbę osób korzystających z czytelni limituje liczba stanowisk czytelniczych.
5. W czytelni znajduje się księgozbiór podstawowy biblioteki, który podaje dyżurny bibliotekarz oraz aktualne numery czasopism.
6. W czytelni można korzystać z dowolnej ilości wydawnictw.
7. Chcąc skorzystać z czytelni należy zamówić w wypożyczalni książkę lub czasopismo (wg spisu), pozostawić u dyżurnego bibliotekarza legitymację lub dowód osobisty, dokonać wpisu w księdze odwiedzin czytelni.
8. Wykorzystane książki i czasopisma czytelnicy oddają dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

UDOSTĘPNIANIE PRAC DYPLOMOWYCH

Biblioteka WSEiA w Bytomiu gromadzi, przechowuje, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe studentów WSEiA w Bytomiu.
1. Udostępniane są tylko te prace, których autorzy wyrażają zgodę na ich udostępnianie.
2. Prace dyplomowe stanowią zbiory o ograniczonym dostępie z uwagi na ich szczególną wartość.
3. Prace dyplomowe udostępniane są wyłącznie w czytelni pod stałym nadzorem bibliotekarza.
4. Osoba korzystająca z prac ma obowiązek na czas korzystania z nich zostawić dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja studencka, dowód osobisty) u bibliotekarza dyżurnego oraz wypełnić stosowną deklarację.
5. Czytelnik nie może w żadnym wypadku: kopiować, fotografować, powielać ani przepisywać wypożyczonych przez siebie prac dyplomowych.
6. Prawo do wglądu w pracy dyplomowe mają wykładowcy WSEiA w Bytomiu oraz studenci WSEiA w Bytomiu.
7. Osoba korzystająca z wybranych prac ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe.
8. Czytelnik ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.).
9. W przypadku niedostosowania się przez czytelnika do zasad udostępniania prac dyplomowych, bibliotekarz zobowiązany jest do powiadomienia władz Uczelni o tym fakcie.