>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Środowisko i Rozwój

Środowisko i Rozwój

Nr ISSN 1641-7186

Czasopismo naukowe „Środowisko i Rozwój", wydawane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu pod redakcją naukową prof. nadzw. dr. hab. inż. Mirosława Czapki, zajmuje się problemami w różnorodny sposób powiązanymi ze środowiskiem i rozwojem, a więc między innymi problemami prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi, społecznymi oraz edukacyjnymi. Celem czasopisma jest promowanie rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, podnoszenie poziomu społecznej świadomości ekologicznej oraz wskazywanie możliwości i sposobów realizacji odpowiednich działań proekologicznych. Artykuły publikowane w „Środowisku i Rozwoju" dotyczą różnych dziedzin wiedzy, obejmują szeroki wachlarz ujęć problemów ekologicznych z różnych punktów widzenia. Czasopismo ma więc charakter interdyscyplinarny. Omawiane zagadnienia są próbą poszukiwania wspólnego języka w podejściu do ekologii oraz zrównoważonego rozwoju w praktyce i teorii wielu gałęzi nauki.

W „Środowisku i Rozwoju" zamieszczane są publikacje (po ich uprzednim zrecenzowaniu) znakomitych naukowców i praktyków reprezentujących instytucje i ośrodki naukowe całego kraju. Czasopismo adresowane jest przede wszystkim do naukowców, nauczycieli na wszystkich stopniach kształcenia, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problemami ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Od roku 2011 czasopismo „Środowisko i Rozwój" publikowane jest jako rocznik.

 

Czasopismo "Środowisko i Rozwój" składa się z czterech części:

 • Prace teoretyczne i metodologiczne – w tej części publikowane są prace o charakterze teoretycznym, dotyczące technologii, rozwiązań ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i socjalnych z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego i trwałego.

 • Prace empiryczne – w tym dziale zamieszczane są artykuły o charakterze technicznym, ekonomicznym, biologicznym i prawnym prezentujące rozwiązania, które powinny być wdrażane dla zapewnienia rozwoju zrównoważonego i trwałego realizowanego przez gminy oraz podmioty gospodarcze i usługowe.

 • Edukacja ekologiczna – część trzecia zawiera prace z zakresu kształcenia i wychowania ekologicznego oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach nauczania, z uwzględnieniem kształcenia nieformalnego.

 • Recenzje i informacje – ostatni dział zawiera recenzje najnowszych książek i publikacji dotyczących trwałego i zrównoważonego rozwoju, a także informacje i sprawozdania z odbywających się konferencji naukowych i innych wydarzeń dotyczących tego tematu.

W czasopiśmie „Środowisko i Rozwój" od roku 2011 wprowadzone zostały procedury recenzowania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW, Warszawa 2011) oraz procedury zabezpieczające przed zjawiskiem ghostwriting" oraz „guest authorship".

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, jak również Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem „ghostwriting" oraz „guest authorship" zamieszczone są na stronie głównej Wydawnictwa.

Środowisko i Rozwój" znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za każdą publikację naukową autor otrzymuje 1 punkt.

 

Wersja drukowana czasopisma „Środowisko i Rozwój" jest wersją pierwotną.

 

Rada Redakcyjna: 

Redaktor naukowy:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Redaktor tematyczny:

Dr inż. Renata Przywarska (inżynieria i ochrona środowiska)

Redaktor statystyczny:

Doc. dr Bogusław Pieczyski

Redaktor językowy:

Mgr Joel Pomeroy


Rada Naukowa:

 • prof. nadzw. dr hab. inż Mirosław Czapka – przewodniczący

 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka

 • doc. dr Alicja Jochymczyk

 • prof. ATH dr hab. inż. Jan Kapała

 • prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski

 • prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc

 • prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz


Lista recenzentów:

 • dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, prof. Pol. Śl.

 • dr Marcin Howaniec

 • dr inż. Stanisław Karweta

 • prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski

 • prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

 • dr inż. Renata Przywarska

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

 • dr inż. Bronisław Wyżgolik


Zastrzegamy sobie prawo poszerzenia listy recenzentów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych w przypadku, gdyby tematyka była rozbieżna z kompetencjami wyżej wyznaczonych recenzentów.