>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze

Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze

Chcąc stworzyć szanse naszym studentom publikacji własnych badań i osiągnięć na polu naukowym, postanowiliśmy uruchomić w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu naukowe czasopismo studenckie pt. „Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze" pod redakcją JM Rektora WSEiA w Bytomiu - Prof. dra hab. inż. Mirosława Czapki, kierownika Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji - Dr Barbary Klimas oraz kierownika Katedry Administracji - Doc. dr Alicji Jochymczyk.

Jesteśmy przekonani, że wydawnictwo to jest wielką szansą dla studentów chcących podejmować działalność naukową, stanowi też pewnego rodzaju motywację do zainteresowania problemami nauki w dziedzinach i obszarach własnego kierunku kształcenia. Jest ponad wszelką wątpliwość niepowtarzalną okazją do stawiania pierwszych kroków w podejmowaniu działalności naukowej podczas trwania studiów.

Podejmując próbę określenia koncepcji czasopisma i jego głównych kierunków rozwoju, postanowiliśmy wyznaczyć pewien zakres/obszar zawartych w nim publikacji. Przewidujemy więc publikacje w następujących obszarach studenckiej działalności naukowej:

  • o prace naukowo-badawcze studenckich kół naukowych,
  • o referaty zgłoszone na konferencje naukowe, organizowane przez WSEiA,
  • o wystąpienia, referaty prezentowane na zebraniach naukowych Katedr i Zakładów,
  • o współudział w realizacji projektów badawczych Katedr,
  • o własne prace badawcze związane z wybranym kierunkiem studiów.

Zachęcamy naszych studentów do składania swoich artykułów, będących pokłosiem własnej działalności naukowej, w wymienionych obszarach, zakładając, że działalność ta będzie wspomagana i motywowana przez kadrę naukowo-dydaktyczną naszej Uczelni.

„Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze" ukazywać się będą raz w roku, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Podzielone są one na trzy części. Część pierwsza dotyczy problemów ekonomicznych, część druga obejmuje prace z zakresu nauk technicznych, natomiast ostatnia część - trzecia - porusza zagadnienia z obszaru nauk prawniczych.

Mamy nadzieję, że przedstawione w „Studenckich Pracach Ekonomicznych, Inżynierskich i Prawniczych" problemy, jak i sposób ich prezentacji oraz różne style interpretacji własnych badań, zainteresują szeroki krąg społeczności akademickiej naszej Uczelni, a może z czasem i pozostałe ośrodki i instytucje naukowe.

Życzymy wielce przyjemnej i pożytecznej lektury naszym Czytelnikom
Mirosław Czapka, Barbara Klimas, Alicja Jochymczyk

 

1 Za treść poszczególnych artykułów zawartych w prezentowanych „Studenckich Pracach Ekonomicznych, Inżynierskich i Prawniczych" odpowiadają ich autorzy.