>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Wydawnictwo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu publikuje skrypty, monografie oraz przewodniki bibliograficzne pomagające w pogłębianiu wiedzy i nauczaniu przedmiotów wykładanych na Uczelni. Są to książki z zakresu ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji, ochrony środowiska, prawa i administracji oraz z przedmiotów ogólnych np. języka angielskiego czy informatyki. Wydaje także materiały pokonferencyjne zawierające nie tylko artykuły śląskich naukowców, ale także przedstawicieli innych wyższych uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych z całego kraju.

Pierwszym tytułem wydawanym od roku 2000 przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji w Bytomiu jest czasopismo naukowe „Środowisko i Rozwój". Na jego łamach poruszane są wszelkie zagadnienia w różnorodny sposób powiązane ze środowiskiem gospodarczym i społeczno-przyrodniczym, a więc problemy prawne, ekonomiczne, techniczne oraz pedagogiczne. Stale podejmowanym tematem jest rozwój zrównoważony i trwały.

Od roku 2001 ukazuje się również „Journal od Economic and Technical Sciences" (do numeru 2/2010 publikowane pod nazwą „Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", a wcześniej jako Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych"). Czasopismo to stanowi przegląd problemów badawczych podejmowanych przez pracowników Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, jak również osób spoza Uczelni, wiążący się najczęściej ze zmianami zachodzącymi we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie.

W roku 2005 Wydawnictwo rozpoczęło wydawanie „Zeszytów Prawniczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu". Autorami zamieszczanych artykułów są nie tylko pracownicy Katedry Administracji i Politologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, ale także osoby spoza Uczelni.

Najnowszą inicjatywą wydawniczą (2011) są „Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze". Wydawnictwo to jest wielką szansą dla studentów chcących podejmować działalność naukową, stanowi też pewnego rodzaju motywację do zainteresowania problemami nauki w dziedzinach i obszarach własnego kierunku kształcenia. Jest niepowtarzalną okazją do stawiania pierwszych kroków w podejmowaniu działalności naukowej podczas trwania studiów.

Zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu przyjmuje gotowe materiały do publikacji do planu wydawniczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz załączniki można pobrać z tej strony lub w siedzibie Wydawnictwa:
WSEiA, ul. A. Frycza-Modrzewskiego 12, nr tel. (32) 387 53 61 wew. 139.

Formularz zgłoszenia do planu wydawniczego

Załącznik do formularza zgłoszenia do planu wydawniczego

Oświadczenie dla Autorów artykułów do wydawnictw ciągłych

 

Wydawnictwo przyjmuje artykuły do kolejnych numerów wydawnictw ciągłych:

 1. Journal of Economic and Technical Sciences",

 2. Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze",

 3. Środowisko i Rozwój",

 4. Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu".

Wszelkie informacje pod numerem tel. (32) 387 53 61 wew. 139.

Wytyczne dla Autorów artykułów do wydawnictw ciągłych:

 • Prace publikowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu stają się własnością Wydawcy oraz Redakcji. Przedruk w całości lub we fragmentach oraz tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.

 • Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę Wydawcy oraz Autorów oryginalnej pracy na ponowne wydanie.

 • Autor/autorzy artykułów zobowiązani są do:

 • do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;

 • podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest opisywany w artykule bądź firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą rozpowszechnione i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu artykułu.

Redakcja zastrzega, że wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.). Redakcja zaznacza również, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce) będą dokumentowane.

 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane w artykułach i materiałach reklamowych.

 • Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów.

 • Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz wprowadzania koniecznych poprawek stylistycznych i mianownictwa bez porozumienia z Autorem (Autorami). Nadesłane materiały nie będą zwracane.

 • Publikowanie w wydawnictwach ciągłych WSEiA w Bytomiu jest bezpłatne, co oznacza, że Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów, nie otrzymują także żadnego wynagrodzenia.

 • Wszystkie artykuły publikowane w wydawnictwach ciągłych WSEiA w Bytomiu są recenzowane. O przyjęciu bądź nieprzyjęciu artykułu do druku decyduje opinia recenzentów.

 • Artykuły należy przysyłać do Wydawnictwa drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@wsea.edu.pl lub tradycyjnie na adres (wydruk + art. na płycie CD-ROM): Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, ul. A. Frycza-Modrzewskiego 12, 41-907 Bytom.

 • Prace powinny być przygotowane w języku polskim lub w innym języku kongresowym (np. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim).

 • Objętość prac: preferowana długość teksu wynosi 0,5 arkusza wydawniczego (arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami).

 • Tekst powinien być zapisany w formacie WORD z rozszerzeniem „.doc.". Zalecane jest stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 punktów (interlinia 1,5, marginesy z każdej strony po 2,5 cm).

 • Skróty - trzeba objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście.

 • Każda praca powinna zawierać:

 • nazwiska i imiona Autorów wraz z tytułami naukowymi oraz afiliacjami (pełne nazwy oraz kompletne adresy instytucji);

 • tytuł pracy w języku polskim i angielskim;

 • streszczenie (polskie i angielskie);

 • słowa kluczowe (polskie i angielskie) - do 6 słów;

 • zgodę wszystkich Autorów na publikację tekstu;

 • oświadczenie, że praca nie była wcześniej w całości lub części publikowana w innych czasopismach oraz nie została złożona w innej redakcji. W oświadczeniu należy zawrzeć informację o bezpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich do wydawania i rozpowszechniania materiałów na rzecz Wydawcy (zgodnie z art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych), jeśli praca zostanie zaakceptowana do druku. Tym samym Autor (Autorzy) zobowiązują się nie publikować nigdzie artykułu w jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody Wydawcy;

 • adres do korespondencji, numer telefonu i/lub faxu oraz adres e-mail Autora, do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja.

 • Struktura pracy - tekst artykułu powinien być podzielony na wstęp i zakończenie oraz na numerowane podrozdziały zaopatrzone w tytuły. Musi zawierać wszystkie tabele, mapy, rysunki i inne elementy graficzne w formie gotowej do druku. Jeżeli w artykule znajdują się obrazki (bitmapy), to należy je umieścić jako osobne pliki w formacie JPG. Natomiast wykresy i rysunki w formacie tych programów, w których zostały stworzone np. CorelDRAW, Illustrator, Word, Excel. Wszystkie wykresy, rysunki, fotografie powinny być czarno-białe. Powinny mieć własną numerację oraz tytuł i źródło pochodzenia. Miejsce powołania się na tabelę lub rysunek w tekście głównym powinno być oznaczone jej numerem (np. tab. 1, rys. 1).

 • Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii załącznikowej. Odnośniki do bibliografii (cyfry arabskie) powinny być umieszczone w tekście w nawiasach kwadratowych w miejscu powoływania się na nie, np. [1]. W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy podać ten sam numer. Odwołania do określonych stron cytowanych tekstów należy podawać w formie: [1, s. 15]. Opisy bibliograficzne wykorzystanych źródeł należy umieścić na końcu tekstu w bibliografii załącznikowej w kolejności przywołania w artykule. W opisach dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia stron, numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w" w języku polskim = „in" w języku angielskim, „s." w języku polskim = „p." w języku angielskim). Zasady redagowania opisów bibliograficznych przedstawiono poniżej.

 • Książka:

Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, Warszawa 2002.

 • Artykuł w czasopiśmie:

Golinowska S., Europejski model socjalny i otwarta metoda koordynacji polityki społecznej, „Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.

 • Artykuł w pracy zbiorowej:

Morawski W., Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, [w:] Wymiary życia społecznego, red. M. Marody, Warszawa 2002.

 • Akt prawny:

Ustawa z dnia 15 lutego 1990 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

 • Źródło internetowe:

Glapa J., Informacja gospodarcza w Książnicy Pomorskiej, EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarza [online], nr 11 (40); [dostęp: 11.03.2003]. Dostępny w WWW: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/glapa.php.

 • Prace Autorów nieprzestrzegających redakcyjnych wskazówek będą odsyłane do przeredagowania lub skrócenia, przed rozpatrzeniem merytorycznym.

 • Po wydrukowaniu artykułu, każdy Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz autorski czasopisma.

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach
Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opisanymi np. w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW, Warszawa 2011).

 • Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzowania.

 • Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego.

 • Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Radę Redakcyjną, a następnie są recenzowane przez recenzenta zewnętrznego, który:

 • jest specjalistą w danej dziedzinie,

 • nie jest członkiem Rady Naukowej czasopisma,

 • nie jest zatrudniony w jednostce wydającej czasopismo,

 • nie jest z tej samej placówki, z której pochodzi Autor.

 • Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja").

 • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

 • Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 • Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu.

 • W przypadku ewentualnych uwag możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma.

 • Recenzenta wskazuje Redaktor Naukowy.

 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.

 • Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest raz w roku w czasopiśmie w wersji drukowanej.

 • Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmuje Redaktor Naukowy.

 • Każdy numer czasopisma jest recenzowany przez minimum trzech recenzentów. 

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem „ghostwriting" oraz „guest authorship"

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting" oraz „guest authorship", Autor/Autorzy artykułów zobowiązani są do:

 • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;

 • podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest opisywany w artykule bądź firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą rozpowszechnione i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu artykułu.

Autor/Autorzy artykułów powinni w sposób przejrzysty, uczciwy i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy. Dlatego też są zobowiązani do ujawniania informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp.).

Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja zaznacza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce) będą dokumentowane.