>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. nr 11(2011)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. nr 11(2011)

Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" 

nr 11 (2011)

 

 

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

 

Spis treści / Contents

 

Od redaktora / From the Editor

 

Michał Bartoszewicz

Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako arbitra w systemie organów państwowych

The Role of the Polish President as Arbitrator in the System of State Organs

 

Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk

Odpowiedzialność pracownicza osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego 
na stanowiskach kierowniczych (cz. 
I)

Employee Responsibility of Persons Employed in Local Government Units 
in Managerial Positions (part I)

 

Tomasz Gzela

Odpowiedzialność członków korpusu służby cywilnej – kontrowersje w zakresie stosowania 
przepisów prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej

The Liability of Members of the Civil Service – the Controversy in the Application 
of Labor Laws and Civil Service Law

 

Monika Haczkowska

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa

The property liability of public officials for gross violation of the law

 

Ewa Jabłońska-Kośmider

Motywacyjna rola płacowych i pozapłacowych instrumentów wśród pracowników samorządowych

Motivating Function of Wage and Non-wage Incentives among Self-government Employees

 

Bartłomiej Jochemczyk

Przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego

Conditions for the Opening of Insolvency Proceedings

 

Barbara Klimas

Wspieranie wiedzy i kapitału ludzkiego w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Supporting Knowledge and Human Capital in the Process of Human Resources Management

 

Małgorzata Magdziarczyk

Prawne instrumenty realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Legal instruments of realization of own tasks of local governments with private sector capital

 

Małgorzata Mańka-Szulik

Zarządzanie komunikowaniem w gminie

Managing Communication in the Community

 

Andrzej Szewc

Nowe zadania gmin

New tasks of communities

 

Maciej Thorz

Gwarancja równego dostępu do służby publicznej w polskiej ustawie zasadniczej z 1997 roku

Guarantee of the Equal Access to the Public Service in Polish Constitution of 1997

 

Maciej Thorz

Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe

The Right to Good Administration as a Fundamental Right

 

Ewa Weber

Nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. 
Aspekty prawne i organizacyjne

Modern Approach to Human Resource Management in Public Administration. 
Legal and Organizational Aspects

Ewa Weber

Nowoczesny urząd drogą do budowy społeczeństwa informacyjnego

Modern Office as Way to Create the Information Society

 

"ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ 

Wersja drukowana numeru 11 (2011) "Zeszytów Prawniczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.