>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Journal of Economic and Technical Sciences

Journal of Economic and Technical Sciences

Nr ISSN 2084-9796

Journal of Economic and Technical Sciences" wydawane są od roku 2001 (do nr 2/2010 ukazywały się pod nazwą „Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", a wcześniej jako „Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych"). Obecnie redaktorem naukowym jest prof. nadzw. dr. hab. inż. Mirosław Czapka.
„Journal of Economic and Technical Sciences" stanowi kontynuację dotychczasowych „Zeszytów Ekonomicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", o rozszerzonej tematyce, wykraczającej poza zagadnienia ekonomiczne. Do prezentowanych do tej pory artykułów dotyczących problematyki ekonomicznej dołączyły zagadnienia z zakresu nauk technicznych, co wywołało potrzebę zmiany tytułu. Zróżnicowanie tematyczne artykułów ukazuje złożoność i wieloaspektowość współczesnych uwarunkowań społeczno-polityczno-gospodarczych nie tylko polskiej rzeczywistości.
W
„Journal of Economic and Technical Sciences" zamieszczane są publikacje o charakterze teoretycznym, i pragmatycznym (po ich uprzednim zrecenzowaniu). Autorami są pracownicy Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, jak również naukowcy i praktycy reprezentujący instytucje i ośrodki naukowe całego kraju. Czasopismo kierowane jest do szerszego kręgu czytelników, zarówno studentów, jak i badaczy zajmujących się podjętymi tu wątkami. Celem publikacji w „Journal of Economic and Technical Sciences" jest zarówno prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych naszych pracowników oraz autorów zewnętrznych, jak i poszerzanie wiedzy studentów kierunków katedry Ekonomii i Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

W „Journal of Economic and Technical Sciences" od roku 2011 wprowadzone zostały także procedury recenzowania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW, Warszawa 2011) oraz procedury zabezpieczające przed zjawiskiem „ghostwriting" oraz „guest authorship".

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, jak również Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem „ghostwriting" oraz „guest authorship" zamieszczone są na stronie głównej Wydawnictwa.

Journal of Economic and Technical Sciences" znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów za każdą publikację naukową.

Wersja drukowana „Journal of Economic and Technical Sciences" jest wersją pierwotną.

 

Rada Redakcyjna:

Redaktor naukowy:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Redaktorzy tematyczni:

Dr Barbara Klimas (nauki ekonomiczne)

Dr inż. Renata Przywarska (nauki techniczne)

Dr inż. Jan Warczek (nauki techniczne)

Dr inż. Bronisław Wyżgolik (nauki techniczne)


Redaktor statystyczny:

Doc. dr Bogusław Pieczyski

Redaktor językowy:

Mgr Joel Pomeroy


Rada Naukowa:

  • prof. nadzw. dr hab. inż. nauk ekonomicznych Mirosław Czapka (WSEiA Bytom – Polska)

  • prof. nauk ekonomicznych Petr Bielik (SPU – WEiZ – Nitra – Republika Słowacka)

  • prof. nauk ekonomicznych Wałentin Fedorenko (IPKDSZU – Ukraina)

  • doc. dr nauk prawnych Alicja Jochymczyk (WSEiA Bytom – Polska)

  • dr nauk ekonomicznych Barbara Klimas (WSEiA Bytom – Polska)

  • prof. Ing Magdaléna Lacko-Bartošová CSc (Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre – Słowacja)

  • prof. dr hab. nauk ekonomicznych Krzysztof Malik (Politechnika Opolska – WZiIP – Opole – Polska)

  • prof. Mariluce Paes de Souza (Universidade Federal de Rondonia – Brazylia)

  • prof. Theophilo Alves de Souza Fihlo (Universidade Federal de Rondonia – Brazylia)


Lista recenzentów:

o   dr inż. Maria Cieśla

o   dr Lidia Gabryś

o   dr inż. Anżelina Marek

o   prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

o   dr inż. Piotr Nowakowski

o   dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

o   prof. zw. dr hab. Robert Rauziński

o   prof. zw. dr hab. Alfreda Zachorowska

o   dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

 

Zastrzegamy sobie prawo poszerzenia listy recenzentów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych w przypadku, gdyby tematyka była rozbieżna z kompetencjami wyżej wyznaczonych recenzentów.