>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Zeszyty Prawnicze

Zeszyty Prawnicze

„Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" wydawane są od 2005 roku. Obecnie funkcję redaktora naukowego pełni prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc. Autorami są głównie pracownicy naukowi WSEiA, ale też osoby spoza Uczelni. W znacznej mierze są to teksty młodych badaczy, a omawiana przez nich problematyka wiąże się na ogół z tematyką ich prac doktorskich i habilitacyjnych.

Większość zamieszczonych w „Zeszytach Prawniczych" tekstów uwzględnia, a nawet mocno eksponuje związek poruszanej problematyki z prawem Unii Europejskiej. Autorzy m.in. analizują wpływ przystąpienia Polski do Unii na ustawodawstwo krajowe, wskazują skutki wynikające z akcesji, oceniają stopień zharmonizowania prawa polskiego z prawem unijnym i podkreślają zadania związane z dalszym dostosowywaniem prawa polskiego do standardów europejskich. Ponadto tematyka publikowanych artykułów w znakomitej większości porusza problematykę prawa publicznego, zarówno w aspekcie materialnym, jak i ustrojowo-proceduralnym. Czytelnik znajdzie tutaj omówienie wybranych zagadnień ustrojowych samorządu terytorialnego, prawa finansowego i celnego, zbiorowego prawa pracy, ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz postępowania administracyjnego. Ważną grupę zagadnień publicznoprawnych poruszają również artykuły poświęcone wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Natomiast z zakresu prawa prywatnego omówiono niektóre zagadnienia prawa cywilnego, handlowego i międzynarodowego prywatnego. Oprócz wspomnianych zagadnień, w „Zeszytach" poruszana jest także problematyka historyczna oraz problematyka władzy i zarządzania w szerszym kontekście cywilizacyjnym.

„Zeszyty Prawnicze" kierowane są do szerszego kręgu czytelników, zarówno studentów, jak i badaczy zajmujących się podjętymi tu wątkami. Celem publikacji jest zarówno prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych naszych pracowników oraz autorów zewnętrznych, jak i poszerzanie wiedzy studentów kierunków katedry Administracji.

 

Wersja drukowana „Zeszytów Prawniczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu " jest wersją pierwotną.

 

Rada Redakcyjna:

Redaktor naukowy:

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

Redaktor tematyczny:

Doc. dr Alicja Jochymczyk

Redaktor językowy:

Mgr Joel Pomeroy

 

Zastrzegamy sobie prawo poszerzenia listy recenzentów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych w przypadku, gdyby tematyka była rozbieżna z kompetencjami wyżej wyznaczonych recenzentów.